תנאי שימוש במערכת SimpleOrder

1. כללי

1.1 מערכת SimpleOrder (להלן: "המערכת") הינה מערכת לניהול וביצוע הזמנות המורכבת ממגוון שירותים (להלן: "השירותים") הנגישים באמצעות הפורטל האינטרנטי שבאתר www.simpleorder.co.il (להלן: "האתר").

1.2 כתנאי לשימוש במערכת בשירותים ובאתר עליך להסכים להוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), המהווים חוזה משפטי מחייב בינך (להלן: "המשתמש") לבין סימפל אורדר בע"מ (להלן: "החברה"). אנא קרא בקפידה, לפני הרישום לאתר והכניסה אליו, את תוכן תנאי שימוש אלו. רק אם הנך מסכים לכל תנאיהם והנך מחויב להם עליך לסמן "V" במשבצת לאישור "אני מסכים", ולאפשר את המשך תהליך הרישום והגישה. באם אינך מקבל את תנאי השימוש כאמור, אינך מורשה להיכנס לאתר ו/או להשתמש במערכת ו/או בשירותים. כל כניסה לאתר ו/או פעולה לעשיית שימוש כלשהו במערכת ייחשבו כהסכמה וקבלה של כל התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.

1.3 למעט רישיון שימוש המוקנה במסגרת ולמשך תקופת ניסיון (להלן: "רישיון לתקופת ניסיון") או רישיון שימוש חינם מוגבל, ובהתאם להסכמות בינך לבין החברה, רישיון השימוש מותנה בתשלום תמורה (להלן: "התמורה"). סכום התמורה ותנאי התשלום הינם בהתאם למסלול השימוש אותו תבחרו מעת לעת, כמפורט באתר, ומהווים תנאי מהותי ועיקרי לשימוש באתר, במערכת ובשירותים.

1.4 אם הרישיון המוקנה לך הינו רישיון לתקופת ניסיון, אנא קרא בעיון גם את הוראות סעיף 9 להלן.

2. רישום

2.1 הגישה לאתר והשימוש בו ובמערכת מותנים ברישום מוקדם ובקבלת הרשאת גישה לאתר, הכוללת שם משתמש וסיסמא (בין שנבחרו על ידי המשתמש או שנבחרו עבורו על ידי הגורם שהזמין את המשתמש למערכת). לצורך הרישום, על המשתמש (או מי שהזמין אותו) להזין ולספק פרטים כנדרש על ידי החברה מעת לעת (להלן: "פרטי המשתמש"). כניסתך לאתר, וכן כל שימוש בו או במערכת, ייחשבו כהסכמה לתנאי השימוש, במלואם.

2.2 שם המשתמש והסיסמא אשר יוענקו לך ישמשו לצורך זיהוי, לפני כל כניסה לאתר. הינך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא, בסודיות מרבית, למניעת שימוש בהם לרעה או בניגוד לתנאי הרישיון.

2.3 פרטי המשתמש נדרשים לצורך זיהוי ויצירת קשר וישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה כפי שתופיע באתר מעת לעת.

2.4 החברה תהיה רשאית לשלוח לכל משתמש עדכונים והודעות באמצעות דואר אלקטרוני, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה והוא מסכים לקבל עדכונים והודעות כאמור. המשתמש יהיה רשאי להפסיק את קבלת העדכונים וההודעות (שאינן חלק אינטגרלי של המערכת) על ידי בקשה להסרה מרשימת התפוצה.

3. רישיון השימוש

3.1 רישיון השימוש המוענק לך במסגרת תנאי שימוש אלו (להלן: "רישיון השימוש" או "הרישיון") הינו רשיון גישה ושימוש אלקטרוני, באמצעות האתר, בתכנים ובשירותים של המערכת בהתאם למסלול השימוש אותו בחרת, וזאת למטרת ניהול וביצוע הזמנות.

3.2 חל איסור מוחלט לעשות באתר, במערכת, בשירותים או בכל מידע (כהגדרתו להלן) הנובע מהם, כל שימוש אחר, למעט כמפורט תנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות המוצגות באתר או הנמסרות על ידי החברה מעת לעת.

3.3 הרישיון הינו אישי, מוגבל ובלתי עביר או ניתן לרישיון-משנה, אינו בלעדי והינו מוגבל בזמן כמפורט במסלול השימוש אותו בחרת. רישיון השימוש וההרשאות המוקנות לך על ידי החברה במסגרת תנאי שימוש אלו הינם מוגבלים לגישה לתכנים ולשירותים הרלוונטיים לך, כמפורט באתר.

4. בעלות וזכויות באתר ובמערכת; סודיות; תכני משתמש; אבטחת מידע והגנה על פרטיות

4.1 החברה מעניקה רישיון שימוש כמפורט בתנאי השימוש, ואינה מוכרת את או כל זכות באתר, במערכת, בשירותים או במידע, או חלק מהם. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי המערכת והאתר, לרבות כל השירותים, מידע ו/או תוכן ו/או תצוגה ו/או נתונים המופיעים באתר, הנכללים באתר או במערכת או הנוצרים על ידם, וכן כל סוגי התכנים והקבצים המצויים בו, לרבות אייקונים, הצגה מילולית, טקסט, תוכנה, דו"חות, אפליקציות מחוללות דו"חות, פורמטים וצורות ארגון נתונים, תמונות, גרפיקה, מולטימדיה, סימני מסחר, סימני לוגו וכיו"ב (להלן בסעיף זה: "המידע") שייכים לחברה ומוגנים בחוקים ובאמנות בינלאומיות על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, כסוד מסחרי או כזכויות קניין רוחני אחרות, ותנאי שימוש אלו, אינם מעניק לך כל זכות בהם.

4.2 כל הזכויות במערכת, באתר, בשירותים ובמידע, לרבות במהדורות, גרסאות שונות ו/או חדשות, התאמות, שינויים, פיתוחים ותוספות, מודולים נוספים, יישומים חדשים, תיעוד, מסמכים טכניים ואחרים וכל חלק מהם, ולרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה או לבעליהם, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, אלא בהתאם להוראות הרישיון.

"תיעוד" משמעותו התיעוד הטכני והוראות ההפעלה של האתר או המערכת הזמינים לך באופן מודפס, כקבצים להורדה מהאתר או הזמינים באופן מקוון.

4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור על המשתמש לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את אילו מהמפורטים להלן: (א) לאפשר לצדדים שלישיים גישה או עשיית שימוש באתר, במערכת, באילו מהשירותים או במידע, ובין היתר, לתת רישיון-משנה, להשכיר, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, למכור לצד שלישי, לעשות שימוש כדי לספק שירותים לצד שלישי, להציג בפומבי, להפיץ או לפרסם את האתר, המערכת, אילו מהשירותים או המידע או חומרים ו/או שירותים הקשורים להם, בכל דרך שהיא; (ב) להעתיק או לשכפל את המידע, בשלמותו או בחלקו; (ג) לעשות שימוש במידע המהווה סוד מסחרי; (ד) להכניס לאתר, למערכת או למידע תכנים (למעט תכני משתמש (כהגדרתם להלן) ובהתאם להנחיות האתר) ו/או להעלות לאתר או למערכת מידע, קבצים או קודים; (ה) להתאים, לשנות, להסיר, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של (לרבות תוכן נגזר המתבסס על) האתר, המערכת או המידע, או כל חלק מהם או רכיב שלהם; (ו) לעקוף חסמים טכניים באתר או במערכת, להשתמש או להפעיל כלים או שיטות המאפשרים שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה או חשיפה של קוד מקור, לבצע הנדסה לאחור (reverse engineering), דה-קומפילציה (decompliation) או פירוק למרכיבים (dissasembly) של אילו מהאפליקציות, תוכנות או שירותים באתר, או לנסות בדרך אחרת ליצור מחדש או לגלות את קוד המקור, המושגים, האלגוריתמים, ממשקי הפעולה או הרעיונות שביסוד האתר או המערכת; (ז) להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים), או הודעות או התראות אחרות, של החברה או של צדדים שלישיים; (ח) לגלות נתונים השוואתיים לגבי המערכת ויכולותיה או לעשות שימוש בנתונים אלו; (ט) לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפגע, תפריע או תפגום בפעולה תקינה של האתר, המערכת, המידע ו/או השירותים, תמנע, תפגע או תפריע לגישה לשימוש באתר, במערכת, במידע או בשירותים; (י) לעשות שימוש באתר, במערכת, בשירותים או במידע באופן שונה מן המותר תחת הוראות התיעוד או תנאי שימוש אלו. ההוראות הנ"ל יחולו בין אם נשוא האיסור או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי.

4.4 עם קבלת תנאי שימוש אלו הינך מתחייב ומסכים שלא לחשוף את האתר, המערכת, השירותים או את המידע, לצדדים שלישיים.

4.5 המשתמש מודע ומסכים לכך שלחברה תהיה גישה למידע, ידע ותכנים המוזנים לאתר ו/או למערכת על ידי המשתמש ו/או המופקים באמצעותם (להלן: "תכני המשתמש"). המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתכני המשתמש, אמיתותם, איכותם וחוקיותם. למרות שהחברה אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר או במערכת, החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש במערכת ובאתר, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי סעיף 4 זה.

אבטחת פרטי ותכני המשתמש השמורים במאגרי המידע של החברה תתבצע בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה כפי שנהוגה על ידה מעת לעת ותמצא באתר. החברה תהיה רשאית לשמור במאגרי המידע שלה תכני משתמש, תנקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותה כדי לשמור על סודיותם ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים (אלא אם תידרש על פי כל דין). ברם, מאחר שהמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מפני חדירות למחשביה או לשרת המשמש את האתר והמערכת, או חשיפת המידע האגור בהם. תשומת לבך כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתכני המשתמש במקרים הבאים: (א) לצורך מתן שירות או תמיכה טכנית למשתמש; (ב) לצורכי מחקר ופיתוח; וכן (ג) לצורך הפקת מידע ודו"חות שיווקיים וסטטיסטיים כלליים, אשר אינם כוללים פרטים מזהים של המשתמש, כגון מגמות רכישה והזמנות. מידע ודו"חות אלו יכול שיהיו נגישים, לפי שיקול דעת החברה, עבור תמורה או שלא עבור תמורה, לצדדים שלישיים וללקוחות החברה מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הבעלות וכל הזכויות הנוגעים לכל קניין רוחני או תוצר שמקורם באיסוף ,ארגון או ניתוח של תכנים כאמור.

כמו כן, החברה תהיה רשאית לזהות את המשתמש כלקוח של החברה, ולעשות שימוש בשמו ובלוגו של המשתמש (ככל שקיים כזה) בפרסומים מסחריים ושיווקיים של החברה, לרבות באתר.

5. אתרים, תכנים ושירותים של צדדים שלישיים

5.1 ככל שיש באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לא תישא החברה באחריות לתכנים או לשירותים המופיעים באתרים אלה, למידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו או נכונותו או לכל פרט אחר הקשור בכך. אין בהכללת קישורים אלה באתר כדי להעיד על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי האתרים האמורים. כל שימוש בלינקים ו/או כניסה לאתרים המקושרים, או התקשרות עימם, הם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

5.2 ככל שמוצגים באתר נתונים שונים אודות עסקים שונים (כגון, לצרכי הדגמה בלבד, מוצרים שונים, מחירים או מבצעים), או מידע מסחרי כלשהו (לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים), לא תישא החברה באחריות, במישרין או בעקיפין, על או בגין מידע זה. החברה אינה מבצעת כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם ו/או מהימנותם של נתונים או מידע אלו, אינה אחראית לעדכן אותם, ובכל מקרה, אין בהצגת נתונים אלו או אחרים באתר משום מצג ו/או המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה בדבר התאמת השירותים למשתמש, אופיים או טיבם. החברה ממליצה לכל משתמש לבדוק נתונים, מידע ותכנים אלו באופן עצמאי.

5.3 כל שימוש בשירותים של צדדים שלישיים, לרבות הזמנת מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, ייעשה באחריות המשתמש בלבד, וחלה עליו האחריות הבלעדית לקרוא ולהבין את תנאי השימוש לגבי אותו מוצר או שירות המסופק על ידי צד שלישי. החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, על או בגין מוצרים או שירותים אלו, וכל שימוש בהם, על טעות בביצוע הזמנת מוצרים או שירותים, או התקשרות עם צדדים שלישיים (לרבות כל תוצאה הנובעת משימוש זה), והם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. כך, המשתמש מאשר כי ידוע לו שביצוע התקשרויות עם צדדים שלישיים, לרבות שליחת הזמנות והודעות אל אותם צדדים שלישיים, תלוי בזמינותם והסכמתם של אותם צדדים שלישיים.

5.4 למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מהווה צד לכל עסקה שעשויה ו/או תתבצע בין המשתמש לבין כל צד שלישי שהוא, ולא תישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות. בנוסף, המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי שאותו הצד השלישי הוא שיהיה אחראי כלפי המשתמש לעמידה בהתחייבויותיו באשר לתנאי העסקה, לכל האמור והמובטח על ידו בפרטים המופיעים בהזמנה ולנכונותם ולכל עניין הנוגע לתיאור המוצר, איכותו וכדאיות רכישתו.

6. דרישות טכניות; עדכונים ושינויים של האצר והמערכת; תמיכה

6.1 על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי הציוד הממוחשב שברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט, מותאמים לשימוש באתר ועומדים בדרישות החומרה והתוכנה המופיעים באתר או כפי שנמסרו לך על ידי החברה. כמו כן, המשתמש אחראי על שמירת מידע על מחשבו, על ידי שימוש בתוכנות הגנה מתאימות וסיסמאות להגנה על קבציו, ונקיטת צעדים סבירים למניעת שימוש של צדדים שלישיים במחשבו. המשתמש מאשר כי ידוע לו ששליחת מידע באמצעות רשת האינטרנט (לרבות שליחת הזמנות באמצעות המערכת) אינה מאובטחת וכי ייתכן שהמידע ייחשף לצדדים שלישיים.

6.2 החברה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה וללא התראה, לשנות מעת לעת את מבנה האתר או המערכת, תוכניהם, מראיהם, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו או במערכת ותפעולה. שינויים אלו יכול שיגבילו, ימנעו, ישנו או יבטלו את היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

6.3 החברה עשויה לספק לך שירותי תמיכה טכנית בקשר עם השימוש באתר ובמערכת, כמפורט במדיניות התמיכה המופיעה באתר מעת לעת. ככלל, תמיכה טכנית תסופק על ידי החברה למשתמשים משלמים בלבד, במהלך שעות העסקים הרגילות ובאמצעות דואר אלקטרוני בלבד.

7. הגבלת אחריות; פיצוי ושיפוי החברה

7.1 בכפוף להוראות תנאי שימוש אלו, החברה מתחייבת כלפי המשתמש כי, למשך תקופה של 5 יום מהמועד שבו הונפקו לך שם משתמש וסיסמא, המערכת תפעל באופן מהותי בהתאם למפרט המפורט בתנאי השימוש ולתיעוד כפי שיעודכן מעת לעת. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר, המערכת או השירותים יסופקו ללא תקלות, וירוסים (או רכיבים מזיקים אחרים), עיכובים, שיבושים, כשלים או הפרעות, או כי תקלות תתוקנה. כמו כן, אחריות החברה לא תחול במקרה בו (א) המערכת, האתר או אילו מהשירותים או התכנים שונו על ידי המשתמש או כל צד שלישי; (ב) השימוש באתר, במערכת או בשירותים נעשה שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החברה; (ג) התקלה נגרמה על ידי חומרה או תוכנה אחרת; או (ד) מדובר ברישיון לתקופת ניסיון. אחריותה וחבותה הבלעדיים של החברה, והסעד היחיד והמלא לו יהיה זכאי המשתמש, בגין אי-התאמה למפרט כאמור לעיל, יהיו כי החברה תשקיע מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לתקן את השגיאה באתר או במערכת או סיום ההתקשרות והחזר כספי למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7.2 בכפוף לאמור לעיל בלבד, האתר, המערכת והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS"), ובלא כל מצג, אחריות או התחייבויות, מפורשים או משתמעים, מכל הוראות כל דין או הסכם, ולרבות אחריות משתמעת לסחירות או לכשירות למטרה מסוימת או לצורך מסוים, מצד החברה (בסעיף 7 זה, "החברה" לרבות חברות בנות, חברות קשורות, בעלי מניותיהן, מנהליהן, עובדיהן, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם וספקים של החברה). על אף האמור בסעיף 7.1, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה, לרבות בגין או בקשר עם האתר, המערכת, השירותים או המידע, תנאיהם, תכונותיהם, מאפייניהם, נגישותם, אמינותם, דיוקם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי או דרישות המשתמש.

7.3 המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הפעילויות המבוצעות על ידו או מטעמו בקשר עם המערכת והשירותים. המשתמש יהיה גם אחראי בלעדי לכל הפעילויות שיבוצעו על ידי גורם כלשהו כתוצאה משימוש בשם המשתמש ו/או הסיסמה השייכים למשתמש. על אף האמור בסעיף 7.1, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש במערכת, באתר או בשירותים, או כתוצאה מהסתמכות עליהם (לרבות בגין אי הגעת הזמנות ליעדן או אי הגעתן במועד), תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, והחברה לא תישא בכל אחריות לגבי תקלה, עיכוב, שיבוש, כשל או הפרעה בשימוש באתר או במערכת, טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בהם. בנוסף, החברה אינה נושאת בכל אחריות לפעילותו התקינה של השרת אשר באמצעותו פועלת המערכת ועליו מאוחסנים, בין היתר, פרטי מידע ונתונים הקשורים למערכת, להפעלת המערכת, או שהשרת או האתר יהיו נקיים מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

7.4 בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות כלשהי והיא לא תחוב בגין נזק ישיר או עקיף, נזק מקרי, מיוחד, נלווה או תוצאתי, ו/או נזק מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפסד הכנסה, מניעת רווח או אובדן הזמנות עסקית, הפרעה למהלך עסקים, שיבוש, אובדן או גניבה של נתונים או מידע עסקי, עלות השגת סחורות או שירותים חלופיים, שיגרמו מכל סיבה שהיא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר או במערכת או בכל מידע שהושג באמצעותם, ו/או בהסתמכות עליהם או בביצועיהם, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בהם, באספקתם או באי אספקתם של השירותים ו/או כל עילה אחרת, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם נזק כאמור, גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור. בכל מקרה, אחריותה הכוללת של החברה בקשר עם כל חבות הקשורה במערכת, באתר, במידע או בשירותים, לא תעלה על סך התמורה ששולמה לחברה על ידי המשתמש בקשר לשירותים שנוצלו על ידו, במהלך 12 החודשים שקדמו למועד עילת התביעה או הנזק.

7.5 המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל הפסד, הוצאה, טענה, נזק, חבות או אחריות, מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עורכי דין), העלולים להיווצר, להיטען, להיגרם או להיפסק עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידי המשתמש.

8. סעדים בגין הפרה; סיום ההתקשרות

8.1 בכל מקרה שבו המשתמש או מי מטעמו יפר הוראה מתנאי שימוש אלו, החברה תהיה רשאית להגביל, לחסום ולהפסיק את השימוש של המשתמש באתר ובמערכת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה או מסעדיה של החברה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.

8.2 עם סיומו או ביטולו של הסכם זה, יפוג תוקפו של הרישיון והמשתמש מתחייב שלא להמשיך לעשות שימוש באתר, במערכת, בשירותים או במידע ולהשמיד כל עותק של התיעוד.

8.3 ככל שהמשתמש אינו היישות המשפטית שהתקשרה עם החברה בתנאי השימוש האלה, החברה אינה אחראית להודיע למשתמש על דבר הפרת ההסכם, סיומו או ביטולו, ואינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בקשר עם כל צעד שיינקט על ידי החברה בקשר הפרה כאמור או בקשר עם הסיום או הביטול כאמור.

8.4 פקיעת הרישיון וההסכם או סיומם, מכל סיבה כלשהי, לא תפגע או תגרע מהסעיפים הנוגעים להגבלות גישה ו/או שימוש, למידע סודי ולזכויותיה הקנייניות של החברה, מהסעיפים הנוגעים להתחייבויות המשתמש לפיצוי ושיפוי החברה, סעיפי אחריות, הגבלת האחריות וויתור על אחריות, וסעיפים הנוגעים לאזור השיפוט. סעיפים אלה יעמדו בתוקף גם לאחר סיום ההסכם ופקיעת הרישיון.

9. תקופת ניסיון

9.1 רישיון לתקופת ניסיון הינו רישיון גישה ושימוש אלקטרוני באתר, אך ורק למטרת ניסיון של המערכת, לצורך החלטה בדבר רכישת רישיון שימוש למערכת, ולמטרה זו בלבד. אלא אם מצוין אחרת במפורש, כל הוראות תנאי שימוש אלו יחולו גם על רישיון לתקופת ניסיון.

9.2 רישיון השימוש וההרשאות המוקנות לך במשך תקופת הניסיון (כהגדרתה להלן), הינם מוגבלים לתקופת הניסיון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההרשאות כאמור, כמו גם את השירותים והתוכן הנגישים לך במשך תקופת הניסיון, בכל עת ומעת לעת וללא הודעה כלשהי.

9.3 החברה אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה כלשהם במהלך תקופת הניסיון.

9.4 רישיון לתקופת ניסיון מוקנה לך לתקופת ניסיון מוגבלת של עד 5 יום מהמועד שבו הונפקו לך שם משתמש וסיסמא (להלן: "תקופת הניסיון"). בסיום התקופה, יפקע הרישיון, ומאותו מועד יחולו התנאים הכלליים החלים על הרישיון תחת הסכם זה. על אף האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל רגע את פעילות האתר ו/או המערכת ו/או כל חלק מהם, לסיים את הרישיון לתקופת ניסיון ו/או למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש כאמור לכל חלק שהוא באתר, בכל עת ומת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה כלשהי ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

10. שונות

10.1 כל פניה המופיעה בתנאי שימוש אלו או באתר בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.

10.2 החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה. הודעה בדבר שינויים אלו תתפרסם באתר.

10.3 איחור או הימנעות בעשיית מעשה שהחברה רשאית לעשות לפי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין ו/או בשימוש בזכות או בעמידה על זכות כלשהי הנתונה לחברה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין, לא יחשב כוויתור על זכות זו או השתק. כל ויתור של החברה על קיום זכות או הימנעות מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, הימנעות, השתק או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

10.4 בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם תנאי שימוש אלו ו/או השימוש באתר או במערכת, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, אולם לכללי ברירת הדין שבהם, לא תהא תחולה.

10.5 במידה והוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלו תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר ההוראות, אשר תעמודנה בתוקפן. במידה וההוראה כאמור תימצא בטלה או בלתי אכיפה אך בשל היקפה או תקופתה או כיוצא באלה מגבלות, תסויג אותה ההוראה כך שתהיה ניתנת לאכיפה בהיקף ובתקופה המרביים המותרים על פי דין, מבלי לפגוע או לגרוע משאר הוראות הסכם זה.